Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Boswerger streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 
Categorieën persoonsgegevens 
U laat bepaalde gegevens bij ons achter, dat gebeurt bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
 
NAW gegevens
Geslacht
E-mailadres
Telefoonnummers
Gegevens betreffende uw gezondheid
De naam van uw zorgverzekeraar en uw polisnummer
De naam van uw andere zorgverleners
Tijdstip van uw afspraak
Betalingsgegevens
 
Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.
 
Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 
Het aanmaken van uw patientenkaart om u bij de praktijk in te schrijven.
Het bijhouden van uw medisch dossier
Het inplannen van een afspraak
Het uitvoeren van een behandeling
Het doorverwijzen naar collega zorgverleners/specialisten
Het verzenden van facturen
Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
Het uitvoeren van overige door u gevraagde diensten
 
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. 
 
Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. 
Betaalgegevens worden 7 jaar bewaard, conform de eis van de Belastingdienst.
 
Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de praktijk is een privacy-beleid opgesteld en geimplementeerd.
 
Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.
 
Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, en onder voorwaarden op rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in trekken. Meer informatie over het omgaan met patienten gegevens is te vinden in de KNMT-Praktijkrichtlijn ‘patientendossier’ , het Factsheet Medisch beroepsgeheim en de KNMG-richtlijn ‘omgaan met medische gegevens’. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@tandartspraktijkboswerger.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0541-513126 en te vragen naar M.A.T. Boswerger. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.
 
Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
 
Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens: info@tandartspraktijkboswerger.nl of via telefoonnummer: 0541-513126 en te vragen naar M.A.T. Boswerger.